Τοξωτή γέφυρα Κατούνι / Arch bridge Katouni

by Dimitris Baltzis

Το Κατούνι είναι ένας μικρός γραφικός οικισμός στην περιφέρεια Λειβαδίου που κατά την παράδοση είναι παλαιότερος του 17ου αι. Οι πρώτοι κάτοικοι στο Κατούνι είχαν το επώνυμο Σεμιτέκολος, μια οικογένεια Βενετική, που ήρθε στην Ελλάδα με την 4η σταυροφορία και από την Κρήτη ήρθε στα Κύθηρα γύρω στα 1400. Αργότερα εγκαταστάθηκε και η βυζαντινή οικογένεια Βάρδα, που με άλλες βυζαντινές οικογένειες ήρθαν στα Κύθηρα μετά την Άλωση. Η λέξη Κατούνι μάλλον προέρχεται από το καντούνι που σημαίνει σοκάκι, άκρη οικίας, άκρη χωραφιού. Το Κατούνι ανέδειξε 5 νοταρίους (1815-1914) από την οικογένεια Σεμιτέκολο, τα πρωτόκολλα των οποίων φυλάσσονται στο Τοπικό Αρχείο Κυθήρων. Τα σπουδαιότερα μνημεία του Κατουνίου είναι ο ναός της αγίας Ειρήνης που μαρτυρείται το 14ο αι. στη διανομή των φεουδαρχών Βενιέρων (κατά μία εκδοχή χτίστηκε το 12ο αι. στη θέση αρχαίου ναού) και η γνωστή πέτρινη γέφυρα της αγγλικής περιόδου, ένα μεγαλεπήβολο έργο, που έφτιαξαν οι Άγγλοι δοκιμαστικά για να μελετήσουν τις αντοχές σε μεγάλα φορτία, όπως τα τραίνα που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή. Αυτά τα έργα τα συνήθιζαν οι Άγγλοι στις αποικίες τους με αγγαρείες και έτσι απέφευγαν το υψηλό κόστος που θα απαιτούσε το ίδιο έργο στην Αγγλία.

Katouni is a small picturesque settlement in the region of Livadi which according to tradition is older than the 17th century. The first inhabitants of Katouni had the surname Semitekolos, a Venetian family, who came to Greece with the 4th crusade and from Crete came to Kythira around 1400. Later the Byzantine family Varda settled, who with other Byzantine families came to Kythira the Fall. The word Katouni probably comes from the kantouni which means alley, edge of a house, edge of a field. Katouni appointed 5 notaries (1815-1914) from the Semitekolo family, whose protocols are kept in the Local Archive of Kythera. The most important monuments of Katouni are the church of Agia Irini which is martyred in the 14th century. in the distribution of the feudal lords of Veniers (according to one version it was built in the 12th century on the site of an ancient temple) and the famous stone bridge of the English period, a magnificent work, built by the English to study the resistance to heavy loads, such as trains were released at that time. These works were used by the English in their colonies with chores and thus avoided the high cost that the same work would require in England.

related articles

Leave a Comment