Historical city of Paleochora

Η κατεστραμμένη Βυζαντινή καστροπολιτεία που κάποτε ήταν πρωτεύουσα του νησιού, χτίστηκε από Μονεμβασιώτες περί το 1200 και ονομάστηκε πόλη του Αγίου Δημητρίου. Είναι ένα φυσικό οχυρό με ένα βαθύ φαράγγι με βράχους στα χρώματα της τέφρας και του κόκκινου. Μέσα σε αυτό το κάστρο, που ιδρύθηκε από την οικογένεια Ευδαιμονογιάννη, χτίστηκαν πολλές εκκλησίες που σήμερα είναι ερειπωμένες με τμήματα τοιχογραφιών. Η πολιτεία καταστράφηκε από τον Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα το 1537 και έκτοτε δεν κατοικήθηκε ποτέ πια.
Η Παληόχωρα, είναι ένα φυσικό οχυρό σχεδόν αθέατο από τη θάλασσα, ένας βράχος ύψους 216μ, τόπος μαρτυρίου για τα Κύθηρα

 

HISTORICAL CITY OF PALEOCHORA

The ruined Byzantine castle that was once the capital of the island, from Monemvasia built around 1200 and was named the city of St. Demetrius. It is a natural fortress with a deep canyon with rocks in the colors of ash and red. Within this castle, founded by the family Evdemonogiannis, built many churches today is dilapidated sections with frescoes. The state destroyed by Hajredin Barbarosa in 1537 and since then never inhabited anymore.
The Paliochora is a natural fortress almost invisible from the sea, a rock of € 216m, a place of martyrdom for Kythira.

 

 

Ενετικό κάστρο, Χώρας Κυθήρων / The Venetian castle in Kythera

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

”ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

Τα Κύθηρα περιήλθαν στη βενετική κυριαρχία το 1207,μετά την Δ’ σταυροφορία και παρέμειναν στην κυριαρχία των Βενετών vw to 1797 (με μία διακοπή από το 1715 ως το 1718,κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν υπό οθωμανική κατοχή).

Λόγω της σημαντικής θέσης των Κυθήρων,μεταξύ Κρήτης,Πελοποννήσου και Ιόνιων Νήσων,αποτέλεσαν φυσιολογική προέκταση των βενετικών κτήσεων και απαραίτητο συμπλήρωμα τους προς το νότιο μέρος του Ιονίου.Μετά την αιματηρή επιδρομή του Βαρβαρόσσα στο νησί,το 1537,μεταφέρεται η πρωτεύουσα από τον οικισμό Άγιος Δημήτριος(Παλαιόχωρα) στο Καψάλι.

Κατά τη διάρκεια του τουρκοβενετικού πολέμου (1645-1669) και των Ελληνικών επαναστάσεων παρατηρείται μεταναστευτική κίνηση από την Κρήτη προς τα Κύθηρα.

Από το 1669 ως το 1715 με τη συνθήκη Passarovitz το νησί υπάγεται διοικητικά στη βενετική διοιίκηση της Πελοποννήσου

1715-1718. Την τριετία αυτή τα Κύθηρα τίθονται υπό οθωμανική κατοχή και με το τέλος της επανέρχεται στη βενετική διοίκηση,χάνοντας όμως τη στρατηγική τους θέση.

1797-1798/1807-1809. Τα διαστήματα αυτά τα Κύθηρα γνωρίζουν την Γαλλική κυριαρχία ενώ για ένα χρόνο,1799-1800,παρέμειναν υπό ρωσοτουρκική κατοχή.

1800-1807. Την επταετία αυτή τα Κύθηρα εντάσσονται στο πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο της Επτανήσου Πολιτείας.

1809-1864. Τα Κύθηρα περιέρχονται στη Βρετανική προστασία.Το 1864 τα Κύθηρα περιήλθαν στην αγκαλιά της Ελλάδας.

Ενεργός είναι επίσης η επαναστατική δραστηριότητα του νησιού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και του Ριζοσπαστικού Αγώνα των Επτανήσιων για την ένωση με τον κορμό του απελευθερωμένου τμήματος της κεντρικής και νησιωτικής Ελλάδος.

Το αρχειακό υλικό του κάστρου των Κυθήρων είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα,αφού απαριθμεί περί τις πέντε εκατομμύρια σελίδες. Την ύπαρξή του,το αρχειακό υλικό,οφείλει στον Θεμιστοκλή Πετρόχειλο,ο οποίος κατα τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής,φρόντισε να μεταφέρει το υλικό σε ασφαλή σημείο.

Ελένη Χάρου 

(google translate)

”SHORT HISTORY OF THE VENETIAN CASTLE”

Kythera came under Venetian rule in 1207, after D ‘Crusade and remained under the rule of the Venetians vw to 1797 (with an interruption from 1715 until 1718, during which were under Ottoman occupation).
Due to the significant position of Kythira, in Crete, the Peloponnese and the Ionian Islands were normal extension of the Venetian possessions and necessary complement to the southern part of Ionian. After the bloody raid of Barbarossa on the island in 1537, the capital of the village moved Agios Dimitrios (Paleochora) Kapsali.
During the Turkish-war (1645-1669) and Greek revolutions observed migratory movement from Crete to Kithira.
From 1669 until 1715 with the Treaty Passarovitz Island belongs administratively to the Venetian dioiikisi Peloponnese
1715-1718. Those three years Kythira is under  Ottoman occupation and at the  end of the Venetian administration, however, losing their strategic position.
1797-1798 / 1807-1809. The ranges are Kythira know the French domination and for a year, from 1799 to 1800, remained under a Russian-Turkish occupation.
1800-1807. Those  seven years  Kythira within the political and administrative framework of the Ionian State.
1809-1864. Kythira vested in British protection. In 1864 Kythera fell into the lap of Greece.
Active is also the revolutionary activity of the island during the Greek Revolution and the Radical Struggle of the Ionian Islands to join the mainstream of the released portion of the central and island Greece.
The archives of the castle of Kythira is one of the biggest in Greece, after listing on the five million pages. The existence of the archival material, due to the Petrohilos Themistocles, who during the period of Nazi occupation, took care to convey the material safe point.

Κάστρο Αυλαίμωνα / Avlemona’s castle

Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού και είναι ένα μικρό κάστρο, και αυτό Βενετσιάνικο. Χτίστηκε εκεί για να ελέγχει ανατολικά προς το Αιγαίο. Παλιά είχε πολεμίστρες, παρατηρητήρια και κανόνια και εσωτερικό διάδρομο με 14 τόξα. Κοντά στο Καστέλο ναυάγησε το πλοίο του Έλγιν κουβαλώντας τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μέχρι που τα βρήκαν δύτες από την Μάλτα.

It is located at the entrance of the harbor and is a small castle. It was built there to control the east to the Aegean Sea. Previously, it had pillars, observatories and cannons and an inner corridor with 14 bows. Near the island of Kastelo the Elgin ship wrecked the Parthenon marbles until they found divers from Malta.