Η Ορχιδέα της Αφροδίτης

Για Ελληνικά σύρετε προς τα κάτω.

By Stavroula Fatsea!

This impressive sloping wild beauty has a relatively wide spread in the Mediterranean from Portugal to Turkey and Lebanon. It blooms from late February to mid-May in sunny or semi-shady places, on poor soils, between meadow vegetation and phrygana and mainly in coastal areas. (While absent from central and northern Italy is quite common in Corsica and Sicily)

The lively blue of the lip appears to reflect the color of the Mediterranean, hence the name of the species from the Latin word speculum = mirror, mirror.
It is exclusively covered by the male wasp Dasyscolia ciliata. The ophrys speculum mimics the appearance of the female whose feathers are irised by mirroring the blue sky, and by reproducing the mating pheromones fools the infinite male who, trying to get together with the flower, carries pollen and pollinates it.

Kythira has not been reported by either Rechinger in 1957 or Delforges in 2010.

They found it a few days ago on 19 and 20 March 2014, Jan and Liesbeth Essink, experienced naturalists from the Netherlands, with deep knowledge of European orchids and aphids. Only three plants were found, two in the west and one in the center of the island. It is an extremely rare species in Kythira.

Η εντυπωσιακή αυτή οφρύς με την άγρια ομορφιά έχει σχετικά ευρεία εξάπλωση στη Μεσόγειο από Πορτογαλία έως την Τουρκία και το Λίβανο. Ανθίζει από τέλη Φεβρουαρίου έως μέσα Μαΐου σε ηλιόλουστα ή ημισκιερά μέρη, σε φτωχά εδάφη, ανάμεσα σε μακία βλάστηση και φρύγανα και κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές. ( Ενώ απουσιάζει από την κεντρική και βόρεια Ιταλία είναι αρκετά συχνή στην Κορσική και τη Σικελία)
Το ζωηρό μπλε του χείλους φαίνεται σαν να αντικατοπτρίζει το χρώμα της Μεσογείου, εξ ου και το όνομα του είδους από την λατινική λέξη speculum=κάτοπτρο, καθρέφτης.
Επικονιάζεται αποκλειστικά από την αρσενική σφήκα Dasyscolia ciliata. Η ophrys speculum μιμείται την εμφάνιση του θηλυκού του οποίου τα φτερά ιριδίζουν καθρεφτίζοντας τον γαλάζιο ουρανό και αναδίδοντας τις φερομόνες του ζευγαρώματος ξεγελά το άπειρο αρσενικό που προσπαθώντας να συνευρεθεί με το λουλούδι μεταφέρει τη γύρη του και το επικονιάζει.

Στα Κύθηρα δεν έχει αναφερθεί ούτε από τον Rechinger το 1957 ούτε από τον Delforges το 2010.

Την βρήκαν πριν λίγες μέρες στις 19 και 20 Μαρτίου 2014, οι Jan και Liesbeth Essink, έμπειροι φυσιοδίφες από την Ολλανδία, με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών ορχιδεών και οφρύων.Βρέθηκαν μόνον τρία φυτά, δύο στα δυτικά και ένα στο κέντρο του νησιού. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο είδος στα Κύθηρα.

 

Περισσότερα εδώ