Η Αγία Παρασκευή στο Μανιτοχώρι

Η αγία Παρασκευή στο Μανιτοχώρι. Μαρτυρείται το 17ο αι. Είναι κοντά στον πύργο με τη ζεματίστρα των φεουδαρχών Βενιέρων. Χτίστηκε από την οικογένεια Βενιέρη. Σήμερα ανήκει στην οικογένεια Καλούτση.
The Holy Friday in Manitochori. Witnessed in the 17th century. It is close to the tower with the scalding bowl of feudal Venier. It was built by the Venier family. Today belongs to the family Kaloutsi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*