CULTURE

by Dimitris Baltzis

Keep in touch with us!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ARCAEOLOGICAL MUSEUM OF KYTHERA

Στεγάζεται στη Χώρα Κυθήρων. Το Μουσείο βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού της Χώρας και σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία του οικισμού.
Μετά από μία μακρά περίοδο εννέα χρόνων που έμεινε κλειστό λόγω ζημιών που υπέστη από τον σεισμό του 2006, το Μουσείο άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό στις 8 Μαΐου 2016, πλήρως ανακαινισμένο και με μία σύγχρονη έκθεση. Το κτήριο διαθέτει σύγχρονες υποδομές, σύνδεση και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους επισκέπτες, και είναι προσβάσιμο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (άτομα με προβλήματα κίνησης και άτομα χωρίς όραση).
Διοικητικά υπεύθυνη:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
Τ.Κ. 80100, Χώρα Κυθήρων (Νομός Αττικής)
Τηλέφωνο: +30 2736039012
Email: efadyat@culture.grIt

is housed in the town of Kythera. The Museum is located at the entrance of the settlement of Chora and a short distance from the main square of the settlement.
After a long period of nine years that was closed due to damage suffered by the earthquake of 2006, the Museum reopened its doors to the public on May 8, 2016, completely renovated and with a modern exhibition. The building has modern infrastructure, connection and free internet access for visitors, and is accessible to People with Special Needs (disabled and visually impaired).
Administratively responsible:
Ephorate of Antiquities of West Attica, Piraeus and Islands
T.K. 80100, Chora Kythiron (Prefecture of Attica)
Phone: +30 2736039012
Email: efadyat@culture.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ PUBLIC LIBRARY

Η δημοτική βιβλιοθήκη Κυθήρων περιλαμβάνει 7.000 τίτλους βιβλίων και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις. Υπάρχει άφθονο οπτικοακουστικό υλικό, cd από κλασσική και παραδοσιακή μουσική, αφίσες διάσημων ξένων και Ελλήνων ζωγράφων καθώς και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Παρουσιάζονται προγράμματα στα παιδιά εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εβδομαδιαία βάση.
Συνεργάζεται επίσης με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του νησιού (από νηπιαγωγεία ως το Λύκειο) όπου κατόπιν συνεννοήσεως και επιλογής θεμάτων με τους εκπαιδευτικούς προχωρά η παρουσίασή τους.

Η βιβλιοθήκη έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις όπου επισημαίνοντας κάποιες έχουμε να αναφέρουμε:
• Θεατρικά δρώμενα με συμμετοχή των παιδιών. Συνήθως τα δρώμενα αυτά λαβαίνουν χώρα όχι ύστερα από πρόβες αλλά από την διάθεση των παιδιών και την ικανότητά τους στον αυτοσχεδιασμό.
• Διάφορα ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.
• Συμμετοχή σε Πανελλήνιους και τοπικούς διαγωνισμούς ζωγραφικής (δεν αναφερόμαστε στις επιτυχίες, κρατάμε μόνο τη συμμετοχή).
• Αδιάκοπη παροχή πληροφοριών στους μαθητές για διάφορες εργασίες στα σχολεία τους.
• Ανάγνωση παραμυθιών στα μικρά παιδιά.

Τοποθεσία. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στα Κοντολιάνικα, κεντρικά του νησιού, μεταξύ των χωριών Καρβουνάδες και Λιβάδι.
Τηλ. επικοινωνίας: 27360 31949
Ώρες λειτουργίας: 15.00 – 20.00 εκτός Κυριακής και Δευτέρας.

The municipal library of Kythera includes 7,000 book titles and is constantly enriched with new publications. There is plenty of audiovisual material, cds of classical and traditional music, posters of famous foreign and Greek painters as well as various educational games.
Programs are presented to children of educational content on a weekly basis.
It also collaborates with all levels of education on the island (from kindergartens to the Lyceum) where after consultation and selection of topics with teachers, their presentation proceeds.

The library has to display to date many and varied events where by pointing out some we have to mention:
• Theatrical events with the participation of children. Usually these events take place not after rehearsals but from the mood of the children and their ability to improvise.
• Various entertainment and educational programs.
• Participation in Panhellenic and local painting competitions (we are not talking about successes, we only keep the participation).
• Continuous provision of information to students about various tasks in their schools.
• Reading fairy tales to young children.

Location. The library is located in Kontolianika, central of the island, between the villages of Karvounades and Livadi.
Tel. Contact: 27360 31949
Opening hours: 15.00 – 20.00 except Sunday and Monday.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΥΘΗΡΩΝ KYTHERA FOLKLORE COLLECTION

Eίναι προσφορά της προσωπικής εργασίας του δάσκαλου Δημήτρη Λουράντου (συνταξιούχου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου) που συνέλεγε επί πολλά χρόνια μαζί με τους μαθητές του αντικείμενα από την παλαιά καθημερινή ζωή του νησιού. Σήμερα η συλλογή φιλοξενείται στο παλαιό Δημαρχείο, δίπλα στον αστυνομικό σταθμό, στην Χώρα Κυθήρων.

Πληροφορίες Τηλ: +30 2736031336, +30 6984040320
Ώρες λειτουργίας 8.00 – 14.00 Ελεύθερη Είσοδος

Is an offer of the personal work of the teacher Dimitris Lourandou (retired director of the Primary School) who for many years collected with his students objects from the old daily life of the island. Today the collection is hosted at the old City Hall, next to the police station, in Chora Kythera.

Information Tel: +30 2736031336, +30 6984040320
Opening hours 8.00 – 14.00 Free Admission

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣΗΜΑΤΩΝ EXHIBITION OF COATS OF ARMS

Mόνιμη έκθεση Οικοσήμων
Στο κτίριο της πυριτιδαποθήκης, του ενετικού κάστρου Κυθήρων, στεγάζεται η μόνιμη έκθεση Οικοσήμων, η οποία διαμορφώθηκε από την Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και είναι ανοικτή στο κοινό, από το καλοκαίρι του 2013. Πρόκειται για μια συλλογή 17 οικοσήμων ενετικών οικογενειών (οικίας Βενιέρ), αλλά και ντόπιων νησιωτών (οικίας Κασιμάτη), καθώς επίσης και οικογενειών ορθόδοξων επισκόπων (Μόρμορη).
Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες: α) Οικόσημα κλάδων οικογενειών, η οποία περιλαμβάνει οικόσημα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με παραλλαγές στην εραλδική παράσταση, β) οικόσημα ταυτότητας που ταυτίζονται δηλαδή με συγκεκριμένες οικογένειες χωρίς κάποια άλλη παραλλαγή στην εραλδική παράσταση, γ) οικόσημα οικογενειών επισκόπων των Κυθήρων όπως του επισκόπου Μόρμορη, που φέρει στο κέντρο του θυρεού ανάγλυφο το ψάρι μουρμούρα. Το συγκεκριμένο ανήκει στην κατηγορία των «ομιλούντων», «λαλούντων» ή «φανερών» θυρεών, επειδή το έμβλημα που φέρει εμφανίζει ομοιότητα νε το επίθετο του κατόχου του.
Το Μουσείο με τα εκθέματα, τις δίγλωσσες επεξηγηματικές πινακίδες και τα ενημερωτικά φυλλάδια προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα να ανακαλύψει το παρελθόν του τόπου, μέσα από την ολοκληρωμένη παρουσίαση των ιστορικών, κοινωνικών και λαογραφικών στοιχείων του νησιού μας.

Permanent report of Coats of Arms
The building of the powder keg, of the Venetian castle of Kythera, houses the permanent exhibition of Coats of Arms, which was formed by the First Ephorate of Byzantine Antiquities and is open to the public since the summer of 2013. It is a collection of 17 famous Venetian families (Venier house) , but also local islanders (Kasimati house), as well as families of Orthodox bishops (Mormori).
The exhibition is divided into three thematic sections: a) Coats of arms of family branches, which includes coats of arms belonging to the same family with variants in the heraldic representation, b) identity coats of arms that are identified with specific families without any other variation in the heraldic representation, c) coats of arms families of bishops of Kythera such as Bishop Mormori, who has the murmur fish embossed in the center of the coat of arms. This belongs to the category of “speakers”, “crying” or “obvious” coats of arms, because the emblem it bears bears a resemblance to the surname of its holder.
The Museum with the exhibits, the bilingual explanatory signs and the information leaflets offers the visitor the opportunity to discover the past of the place, through the complete presentation of the historical, social and folklore elements of our island.

Keep in touch with us!